Ông Nguyễn Xuân ThànhGiảng viên Chính sách Công, Đại học Fulbright Việt Nam
Cán bộ nghiên cứu cao cấp, Trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard

mrthanh
  • Giảng viên Chính sách Công, Đại học Fulbright Việt Nam
  • Cán bộ nghiên cứu cao cấp, Trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard

Ông Nguyễn Xuân Thành có 20 kinh nghiệm giảng dạy, thiết kế và triển khai chính sách về tài chính và đầu tư công. Tại Đại học Fulbright Việt Nam, ông Thành giảng dạy tại chương trình Thạc sĩ Chính sách Công, chương trình chính sách công đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thành cũng là cán bộ nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Ash về Quản trị Dân chủ và Đổi mới, Trường Harvard Kennedy (HKS). Tại HKS, ông Thành điều phối Chương trình Lãnh đạo Quản lý Cao cấp Việt Nam và tham gia vào các đối thoại chính sách kinh tế với Chính phủ Việt Nam. Các nghiên cứu gần đây của ông Thành bao gồm quản lý kinh tế vĩ mô và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam.

ENTRANCE FEE: 3.800.000VND/DELEGATE

Register before 20/11/2017